Faaliyet Alanlarımız

Candan Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak belirtilen alanlarda Ankara İli başta olmak üzere Türkiye genelinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. 25 yılı aşkın mesleki tecrübemiz ile her gün yeniden şekillenen günümüz hukukunda etkin olduğumuz faaliyet alanlarında yetkin ve bilinçli bir hukuk bürosuyuz.

Yerelde Güçlü. Bölgede Saygın. Dünyada Aktif.

Tüzel Kişiliği bulunan ticaret ortaklıklarının kuruluşu, sermaye ve denetim yapıları, kuruluştan sonra idareleri ve işletilmeleri, temsil edilmeleri, bu ortaklıkların sona ermeleri ve tasfiyeleri(defterlerin hesaplanarak ortaya çıkan bilumum maldan ve paradan alacaklılara paylarına düşen miktarın verilmesi işlemi) için hukuki destek ve avukatlık hizmeti.

Ticari şirket ortaklarının serbest piyasada rekabeti düzenlemek ve rekabet yasağına aykırılığa ilişkin görülecek davalar markalarda benzerlik(iltibas) ilişkin davalar.Bu faaliyet alanında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamındaki kamu ihalelerine ilişkin idari kararlara karşı şikâyet ve itiraz yollarına başvurulması ile Kamu İhale Kurumu kararlarına karşı dava yoluna gidilmesi konularında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Tüketicilerin korunması ile ilgili hakem heyeti müracaatları dahil tüketici mahkemelerinde görülecek tüm dava türleri bu faaliyet alanının konusunu oluşturur.

İşçi ve işveren arasında arabuluculuk aşaması dahil işçi ve işveren vekilliği, kıdem,ihbar,asgari geçim indirimi (AGi),ücret(Maaş alacakları),hafta tatili alacağı,Fazla Mesai ücretleri,ulusal Bayram Ve genel tatil ücreti Alacakları(UGBT),Kullandırılmayan izin Ücretlerine(yıllık izin) ilişkin davalar ayrıca işe iade davaları .İş Hukuku’ndan doğan sözleşmelerin tanzimi, takibi, feshi ve buna bağlı alacak ve tazminat davalarının takibi,İş kazası tazminat davaları takibine dair hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti.

Miras bırakanın intikal edebilir hak ve alacakları ile diğer hukuki ilişkilerinin akıbetini düzenleyen bir hukuk dalıdır İçerdiği davalara örnek olarak.Ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davaları, vasiyetin açılması , vasiyetin iptali,tenkis davaları verilebilir.Bu hizmetler ile alakalı hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Coğrafi İşaretler, Faydalı Model, Alan Adı Hakları, Marka, telif hakları, endüstriyel tasarımlar, patent hakları, ticari sırların korunması gibi konuları ele alan hukuk dalında danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

İdari işlem ve eylemlerden kaynaklı hukuki ve cezai sonuçlar takibi, iptal davaları ve idari işlemin iptalinden sonra alınacak tazminatlara ilişkin tam yargı davaları,Vergi dairelerinin usulsüz tahakkuklarından kaynaklı ödeme emirlerinin iptali ,Vergilerin sona erdirilmesi.Bu hizmetler ile alakalı hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

İlamlı ve ilamsız takipler ile bu takiplerdeki haciz ve satış işlemleri,takiplerden kaynaklı menfi tespit,itiraz,borçtan kurtulma ve tasarrufun iptali davaları , konkordato ve iflas alanında danışmanlık , ihalenin feshi davasına dair hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti.

Unutulma hakkı ve bu hakkın kullanılması ilişkin danışmanlık,elektronik sistemlere yetkisiz girme, verileri yok etme, engelleme yahut değiştirme,Kredi kartı veya internet bankacılığı dolandırıcılığı,Sosyal Medya üzerinden hakaret ve özel hayatın gizliliği ihlaline ilişkin açılacak davalarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Başlangıçtan itibaren mahkeme sürecine kadar devam eden soruşturma evresi danışmanlığı, kovuşturma evresine geçilmiş davalarda sanık ve müşteki vekilliği ,karara çıkmış davalarda istinaf ve yargıtay aşaması vekilliği, bu hukuk dalına ait sunduğumuz hizmetler arasındadır.

Türkiye içerisinde çekişmeli çekişmesiz tazminat talepli tüm boşanma davaları,Nafaka davaları,katkı payı ve katılım alacağı davaları ,Evlilikte Mal Varlığının Tespiti-Değiştirilmesi-Tasfiyesi Davaları,Velayet,Vasi atama,ad-soyad değişikliği,nesep davaları ayrıca yurtdışı karara çıkmış tüm davaların tanınması ve tenfizine dair hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

Zarara maruz kalan kişinin sigorta şirketine müracaatı ve taleplerinin yerine getirilmesi gibi konularda ortaya çıkabilecek ihtilaflarda hukuki danışmanlık ,hasar tespiti ve zararın büyüklüğünün belirlenmesi konulara ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti.

Yenilenebilir ve yenilenemeyen enerji kaynakları ile ilgili vergilendirme, ruhsatların alınması ve ruhsat iptallerine ilişkin bilumum davalar bu faaliyet alanının konusunu oluşturmaktadır

KVKK(Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)’ ya göre verileri hukuka aykırı bir şekilde kullanılan ve ele geçiren kişiler hakkında yapılacak olan suç duyurusu ile bu kovuşturma evresi esnasında verilecek hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti.

Sağlık çalışanlarının kusurlu eylemlerinden kaynaklı hastada oluşan fiziksel ve ruhsal hasarlara ilişkin açılacak malpraktis davaları ile ayrıca sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlara ilişkin tüm davalar bu faaliyet alanının konusunu oluşturmaktadır.

Gayrimenkullerle ilgili tapu iptal ve tescil davalari ,gayrimenkul kiralama,tahliye davaları,zilyetliğin idari yoldan korunması müdahalenin meni ve ecri misil davaları , Tapu Tespit ve İptali, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi davaları, Kazandırıcı Zamanaşımı İle Mülkiyet İktisabı durumları, Kamulaştırma, Kamulaştırmasız Hukuki ve Fiili El Atmaların Önlenmesi ve ücretlerinin Tahsili, Muvazaalı Devirlerin İptali davası bu faaliyet alanının konusunu oluşturur.