Nitelikli Hırsızlık Suçu Nedir?

Başka birine ait olan mal veya eşyaların kişinin rızası olmadan alınması, maddi çıkar sağlanması ya da başka biri için alınması hırsızlık olarak tanımlanır. Basit hırsızlık olarak adlandırılan suçların cezası genelde 1 ile 3 yıl arasında değişiklik gösterir. Lakin çoğu kişinin kafa karışıklığı yaşadığı nitelikli hırsızlık suçu nedir, bu tarz suçlarda verilen ceza miktarı nedir bir kez daha ele alınabilir.

Normal hırsızlık suçundan daha farklı olarak ele alınan nitelikli hırsızlık için şu koşulların geçerli olması gerekir:

  • Taşınabilir herhangi bir malın yine belli bir kapalı alanda yer alması,
  • Çalınan malın özellikli fonksiyonlarının bulunması,
  • Belli bir beceri ve marifet gerektiren işlemlerle çalınmış olması,
  • Kamu malı olarak nitelendirilen mallardan bir ya da birkaçı olması,
  • Suç işleme esnasında teknolojik aletlerden destek alınmış olması vb.

Nitelikli Hırsızlık Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu’na göre ele alınan nitelikli hırsızlık suçu basit hırsızlık suçlarından farklı olarak ele alınır. Suçun işlenme biçimi, çalınan malın niteliği ve hırsızlığın şekli gibi çeşitli etkenlerin ele alınarak değerlendirildiği nitelikli hırsızlık suçlarında karşılaşılan cezalarda farklıdır. Türk Ceza Kanunu’nun 142.Madde’sinde ele alınan nitelikli hırsızlık suçunun cezası bazı gruplamalara göre alınır. Bu gruplamalara göre alınan cezalar şu şekildedir:

  • Hırsızlık suçunun;

a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında,

b) (Mülga: 18/6/2014-6545/62 md.) 

c) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,

d) Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,

e) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında,

f) (Mülga: 2/7/2012-6352/82 md.) 

İşlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

  • Suçun;

a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak,

b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,

c) Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak,

d) Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle, (1)

e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,

f) Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak,

g) (…) (1) büyük veya küçük baş hayvan hakkında, (1)

h) (Ek: 18/6/2014-6545/62 md.) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında,

İşlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun, bu fıkranın (b) bendinde belirtilen surette, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır. (1)

  • Suçun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde, beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır ve onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (2)
  • (Ek: 6/12/2006 – 5560/6 md.) Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlâli veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet aranmaz.
  • (Ek: 18/6/2014-6545/62 md.) Hırsızlık suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

 

Nitelikli Hırsızlık Suçu Şikâyet Edilebilir mi?

Farklı sebeplerle ortaya çıkan nitelikli hırsızlık suçlarında pek çok kişi bu suçun şikâyete tabi olup olmadığını merak edebiliyor. Şikâyete tabi tutulmayan suçlardan olan nitelikli hırsızlık için belirli bir şikâyet süreci de bulunmaz. Dolayısıyla bir şikâyete tabi olmadığı için şikâyetten vazgeçme gibi bir durum kabul edilmez. Tarafların kendi aralarında anlaşmış olması davanın soruşturulmasına bir engel değildir ve neticelenme süreci şikâyetten vazgeçme koşuluna bağlanmaz.

Asliye Ceza Mahkemeleri’nde görülen nitelikli hırsızlık suçu davaları suçun işlendiği yerdeki mahkemelerce ele alınır. Bu tarz nitelikli hırsızlık suçlarında cezayı artıran nedenler ve ceza süresi hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz firmamıza ulaşabilirsiniz. Suçun gerçekleşmesi ve ceza etkenleri göz önüne alınarak daha net bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir