Ecrimisil Ödeyen Kişi Hak Sahibi Olur mu?

Ecrimisil, hak sahibinin rızası olmadan bireylerin bir taşınmaz malı işgal etmesi ve kullanması durumunda talep edilen haksız işgal tazminatıdır. Özel hukuk mevzuatına binaen ecrimisle ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Haksız işgal tazminat davası Yargıtay kararlanınca gerçekleştirilir. Yargıtay, ecrimisil kavramını hukuki çerçevede hangi hükümler doğrultusunda değerlendirmesi gerektiğine dair incelemelerde bulunur. Fakat Yargıtay, ecrimisilin kötü niyetli kullanımı sonucu tazminatın iade yükümlülüğü esasında değerlendirilmesinin gerekli olduğu yönünde karar verebilmektedir. Peki ecrimisil ödeyen kişi hak sahibi olur mu?

Bazı durumlarda ise ecrimisil ödeyen kişi hak sahibi olur. Ecrimisil bedeli belirlendikten sonra bu kişinin tazminat miktarına itiraz etme hakkı bulunur. Eğer ödenmesi karar verilen para miktarının gereken miktardan fazla olduğu tespit edilirse, kişilerin bu noktada mahkemeye başvurma hakları doğar. Bir ecrimisil davasında temel amaç iki tarafın da hak kaybına uğramamasını sağlamaktır.

Ecrimisil Dava Dilekçesi Örneği

İSTANBUL NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE
25.06.2021

DAVACI:

VEKİLİ:  
Rasimpaşa Mah. İzzettin Sok. No:14/5 Kadıköy / İstanbul

DAVALI:

DAVA DEĞERİ: 180.000,00 TL.

KONU: Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik 180.000,00
TL. ecrimisil bedelinin (haksız işgal tazminatının) yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline
karar verilmesi talebimizi içerir.

AÇIKLAMALAR:

1. Davalı …. ……, müvekkilimin maliki olduğu “İstanbul ili, .. ilçesi, .. pafta, .. parselde
tapuda kayıtlı taşınmazda bulunan .. nolu dairede 6 yıldır yaşamaktadır. Aynı binada ..
nolu dairede davalının kardeşi yaşamaktadır. Bina 30 senelik bir binadır ve müvekkilim
yurt dışında olması sebebi ile dairesi ile ilgilenememiştir.

2. Müvekkilim, yine aynı binada oturan komşusu …. …..’ndan aldığı duyum ile davalının
yaklaşık 6 yıldır bu dairede oturduğunu öğrenmiştir. Komşu … ….’in tanık olarak
dinlenmesini talep ederiz. Müvekkilim davalıyı arayarak evin maliki olduğunu, kiracı
olmak isterse kalmaya devam edebileceğini söylemesine rağmen davalı anlaşmaya
yanaşmamıştır. Davalının müvekkilime ait taşınmazı haksız işgali ve davalı tarafından
müvekkilimin yararlanmasına engel olunması sebebi ile işbu davayı açma zarureti hasıl
olmuştur.

3. Ecrimisil davalarında zamanaşımı Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatları uyarınca da belirli
olduğu üzere, 5 yıl olmakla birlikte, müvekkilim dava açıldığı tarihten itibaren geriye
doğru 5 yıl için ecrimisil alacağı bulunmaktadır.

4. Yukarıda sunduğumuz sebepler doğrultusunda müvekkilimin malik olduğu söz konusu
taşınmazdan kötü niyetle yararlanan ve müvekkilimin yararlanmasına engel olan
davalıdan, bilirkişi incelemesi ile gerçek değeri belirlenecek olmakla beraber fazlaya
ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik 180.000,00 TL ecrimisil alacağının yasal faizi
ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK, HMK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER: Tapu kayıtları, tanık beyanları, keşif, bilirkişi, sair her türlü yasal
deliller.

SONUÇ: Yukarıda belirttiğimiz sebepler dolayısı ile, davalı tarafın müvekkilimin
malik olduğu taşınmazı haksız işgali ve müvekkilimin maliki olduğu taşınmazdan
yararlanmasına engel olması sebebi ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere,
şimdilik 180.000,00 TL. ecrimisil alacağının yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,
yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini
saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı vekili
Av.

Yalnızca karşı tarafın değil, sizin de kişisel haklarınızın savunulması için düzenlenen bu kararda itiraz talebinde bulunabilirsiniz. Ecrimisil ödeyen kişinin hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi durumunda, belirlenen tazminat miktarı buna göre yeniden düzenlenir. Eğer böyle bir durumla karşı karşıyaysanız, gerekli prosedürleri detaylı olarak incelemenizi ve bu doğrultuda adım atmanızı öneririz. İlgili davaya yönelik mahkeme süreci ve dilekçe yazımı gibi işlemleri uygun bir şekilde gerçekleştirmek için profesyonel hukuk danışmanlığı hizmeti almanızı tavsiye ederiz. Böylece ecrimisil ödeyen tarafın hak sahibi olması için gereken adımların kolay ve güvenli olarak izlendiği garantilenir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir