Dernek Nedir? Dernek Nasıl Kurulur?

Günümüzde artan sosyal bilinç sayesinde sivil toplum kuruluşlarının sayısı da artmaktadır. Hak kazanımı getirisi sebebiyle tercih edilen dernekleşme özellikle gençler arasında da aktif olarak uygulanmaktadır. Farklı amaçlar için yola çıkan derneklerin bir kısmı da mesleki, sportif, sanatsal, hobi dernekleridir. Bu anlamda sıklıkla sorgulanan konuların başında dernek nedir, tam olarak ne iş yapar, dernek nasıl kurulur ve dernek kaç kişi ile kurulur gibi konular gelmektedir. Gerçek ya da tüzel 7 kişinin kar amacı dışında ortak bir hedef doğrultusunda oluşturdukları topluluğa dernek denmektedir. Bu toplulukta çalışma ve bilgiler dernek bünyesinde toplanır. Sonuçlar da tüm dernek tarafından faydalanılacak şekilde paylaşılır. Dernekler kanunlara ve genel toplum ahlakına aykırı bir amaç ile kurulamamaktadır. Bunlar dışında aklınıza gelebilecek her tür konu, amaç, fikir, hedef için dernek kurulabilmektedir.

Dernek Nasıl Kurulur?

Dernek kurmak bir takım kanun ve yönetmelikler ile sınırları belirlenmiş bir faaliyettir. İlgili kanun ve yönetmelikler şu şekildedir.

  • 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 56-100. Maddeler
  • 25772 sayılı Dernekler Yönetmeliği
  • 5253 sayılı Dernekler Kanunu

En az yedi kişi ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelerek dernek kurabilirler. Dernek kurabilmek için gerekli evraklar hazırlanarak ilgili kuruma verildiğinde dernek tüzel kişiliği oluşmuş olmaktadır. Kurulacak derneğin bir adı, tüzüğü, üyelik koşulları, yönetim kurulu, amacı, organları, genel kurul toplanma zamanı ve biçimi, kaynakları kuruluş aşamasında gerekli olan bilgilerdir. Dernekler Kanunu 4. Maddede kuruluş için gerekli bilgiler tam olarak belirtilmiştir:

Madde 4- Her derneğin bir tüzüğü bulunur. Bu tüzükte aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur:

a) Derneğin adı ve merkezi.

b) Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı.

c) Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri.

d) Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı.

e) Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.

f) Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı.

g) Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği.

h) Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli.

ı) Derneğin borçlanma usulleri.

j) Derneğin iç denetim şekilleri.

k) Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği.

l) Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli

Bu hususlara dikkat edilerek tamamlanan kuruluş hazırlıkları için sizden ek belgeler istenebilir, başvurunuzun değerlendirilmesi önemli bir aşamadır. Tamamen kurallara uygun yapılmayan başvurularda değerlendirme sonucunda dernek kapatılabilmektedir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir