ADLİ SİCİL KAYDININ SİLİNMESİ

Adli Sicil Kaydı

Türk mahkemeleri ya da yabancı ülke mahkemeleriyle kesinleştirilen Türk vatandaşlığı bulunan ya da Türkiye’ de suç işlemiş olan yabancıların kayıtları ve tüm adli sicil bilgileri kayıt altında tutulur. Bu kayıtlara sabıka kaydı da denilir.

Adli sicil kayıtları iki şekilde tutulmaktadır. Bunlar:

  • Merkezi Adli Sicil
  • Mahalli Adli Sicil

Merkezi Adli Sicil

Türk mahkemeleri ya da yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleştirilmiş ve Türk hukukuna göre mahkûmiyet kararı bulunan Türkiye’de suç işlemiş yabancılar ile Türk vatandaşlarına ait sicil kayıtları, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ndeki merkezi bilgi işlem sisteminde tutulmaktadır. Bulunan kayıtların güncellenmesi, düzenlenmesi gibi görevleri de merkezi adli sicil yerine getirmektedir.

Mahalli Adli Sicil

Bulunulan yer ile gerektiği zaman diğer yerlere ait adli sicil bilgilerinin girilmesi, girilen bilgilerin merkezi sicile aktarımının sağlanması ile merkezi adli sicilden bilgilerin alınarak kişi ve kurumlara iletilmesi ile görevlidir.

Adli Sicil Kaydı Silinmesi

Adli Sicil kaydının silinmesi, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne dilekçe verilmesi yoluyla silinir.

a) İlgilinin ölümü üzerine,

b) Anayasanın 76.maddesi ile TCK dışındaki kanunlarda bir hak-yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;

  • Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl geçmesiyle,
  • Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,
  • Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle,

c) Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması hâlinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adli sicil kaydı ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın,

d) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi hâlinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adli sicil kaydı ve arşiv kaydı,

Genel Müdürlükçe tamamen silinir.

Adli Sicil Kaydı Hangi Hallerde Silinir?

  • Cezanın ve güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
  • Ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikâyetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,
  • Ceza zamanaşımının dolması,
  • Genel af halinde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünde silinerek, arşiv kaydına alınır.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi Örneği 2021

T.C.
ADALET BAKANLIĞI

ADLİ SİCİL ve İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

İSTEMDE BULUNAN : İsim Soyisim (TC)
Adres

TALEP : Adli sicil kaydının silinmesi talebine havidir.

AÇIKLAMA :Adli sicil kaydında…………… ………………………… ………………… …………..……… …………………… …………………… ……………………………… ……… ……… ……… cezasına ilişkin kayıt yerine getirilmiştir. Yerine getirme sebebiyle bu kaydın adli sicilden silinerek adli sicil arşiv kaydına alınmasını talep ediyoruz. 

Adli sicil kaydında bu bilgilerin olması hem iş hayatı hem de diğer sosyal hayatı olumsuz etkilemektedir. Halihazırda çalışmakta olduğu şirket adli sicil bilgilerine ehemmiyet vermektedir.

Bu sebeple işlemlerin ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesini, resmi ve özel yapılacak herhangi bir işlemde hak kaybına ve mağduriyete yol açmaması için adli sicil kaydında görülen sabıka kayıtlarının arşive alınmasını talep ediyorum.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ve resen gözetilecek sebeplerle; adli sicil kaydında yer alan tüm kayıtların, meselenin kişisel önemi ve aciliyeti de göz önünde bulundurularak adli sicil arşiv kaydına alınarak silinmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 01.01.2021

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir